• head_banner

Biz hakda

Biz hakda

amaly

China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment Company Limited 2008-nji ýylda döredildi. Hytaýyň merkezi Sian şäherinde ýerleşýär.

“Vigor” Hytaý bazaryna halkara gurallaryny hödürlän kompaniýalaryň ilkinji toparlaryndan biridir. Wigor nebit-gaz pudagy üçin hiliň näderejede möhümdigine we önümleriň bahasyny tygşytlamagyň nähili manylydygyna düşünýär, esasanam bu kyn we dünýä dünýäsi üçin görlüp-eşidilmedik wagt.

Vigor önümçilik desgalaryny Hytaýyň dört ýerinde we Hýustondaky ammar we R we D mümkinçilikleri bilen daşary ýurtly müşderilerimiziň isleglerini çalt öndürmek we eltip bermek üçin giňeltdi.

Thehli önümçilik desgalary halkara hil ülňülerini ýerine ýetirýän we ondan ýokary bolan API bilen tassyklandy.

“Vigor” ýokary tehnologiýaly nebit we gaz çukury we tamamlaýyş gurallaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Dünýäniň energiýa pudagynyň ösüşi bilen aýakdaş gitmek we müşderilerimize energiýa gözleg we önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin öňdebaryjy tehnologiýalara üns bermek.

“Vigor” -da täze tehnologiýalar we müşderilere mahsus talaplar üstünde işleýän güýçli R we D bar.Innowasiýa boýunça köp ýyllyk iş tejribesi bilen bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy, adresli wyklýuçateller, kompozit frak wilkasy, bölünip bilinýän frak wilkasy, partlamaýan elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly, ýokary takyklyk Demirgazyk gözleýän Gyro, segmentli ýat ýaly önümler tapgyry başlandy. Sement bond guraly we has köp işlenip düzülýär.

Meýdan işlerinde berk bilim we tejribe, in engineeringenerçilik toparynyň doly goldawy we ýokary önümçilik netijeliligi bilen Vigor ABŞ, Kanada, Kolumbiýa, Braziliýa, Italiýa, Norwegiýa, belli halkara kompaniýalary bilen dünýäde durnukly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy, BAE, Oman, Müsür we Nigeriýa.Hil, çykdajylary tygşytlamak we täzelik Vigoryň iş pelsepesiniň esasy gymmatlyklarydyr.

takmynan_us (2)

Taryh

2008-2009

Nebit enjamlary we mehaniki bölekleri öndürmek we üpjün etmek

2009-2013

Aşakdaky buraw gurallary we enjamlary, “Vigor” markasyny gurmak

2014-2015

Esasy önümler ugruna ünsi jemlemek, bäş önümçilik bazasy bilen strategiki hyzmatdaşlyk

2015-2017

ABŞ-da şahamça we Wenesuelada we Eastakyn Gündogarda iki sebit bölümini dörediň

2016

Täze önüm öndürmek, ösen tehnologiýa önümleri üstünlikli işe girizildi

2016

PTTEP üpjün edijiniň kärini aldy.

2017

Täze patentlenen önümler tassyklandy we ABŞ ammary guruldy

2018

Gunaragyň we olaryň esbaplarynyň deşilmegi üçin üç patent ýüz tutdy.

2019-2021

Sekiz patent alyndy

Gymmatlygymyz

Dogruçyllyk

Innowasiýa

Toparlaýyn iş

Höwes

Missonymyz

Çal reňkde ýerleşýän baýrak şahadatnamasyndaky altyn möhür.Şahadatnama ýerden birneme göterilýär.

Energy Energiýa gözleginiň bahasyny azaltmak.

Partners Hyzmatdaşlarymyza gymmatly önümleri we hyzmatlary bermek.

Partner Hyzmatdaşymyzyň işini ösdürmek üçin gymmaty baýlaşdyryň we pudaga peýda getiriň.

Biziň güýjümiz

+

Halkara taslamalarynda üstünlikli tejribe

+

Önümleri üpjün edýän ýurtlar

+

Taslamalary dolandyrmak tejribesi

+

Milli nebit kompaniýalary tarapyndan ykrar edildi

+

Dünýä derejesindäki nebit ýatagy hyzmat kompaniýalary üçin kwalifikasiýa satyjy