• head_banner

Habarlar

Habarlar

 • “Vigor” -yň fakel bokurdagy müşderilerimize.

  “Vigor” -yň fakel bokurdagy müşderilerimize.

  Spesifikasiýa: TORCH CHOKE VALVE SIZE 2 X 2 ″ X 2 CLASS 600 RTJ CV 12 Müşderiler bilen köp gepleşiklerden soň, “Vigor” topary resmi taýdan işimize başlady.Fakel bogun klapany üçin müşderiniň önümçilik barlag standarty gaty ýokary we Vigor çig mal satyn almaga bagyşlanýar ...
  Koprak oka
 • Döküm demir köpri wilkasy näme üçin ulanylýar?

  Döküm demir köpri wilkasy näme üçin ulanylýar?

  Nebit we gaz burawlamak, filmlerde görkezilişinden has takyk ylymdyr.Döwrebap gurallar ýerasty ýangyç çeşmelerini tapmak üçin çaklamalaryň köpüsini alýar.Burawçylar nebit guýusyny döretmekde ýa-da hyzmat etmekde köp sanly gural ulanýarlar.Olaryň birine köpri wilkasy diýilýär.Köprü wilkalary ma ...
  Koprak oka
 • Gaplaýjy näme?

  Gaplaýjy näme?

  Gaplaýjy, dürli ululykdaky turba simleriniň we guýynyň arasynda, turbanyň siminiň arasynda ýyllyk giňişligi möhürlemek we önümçilige (sanjym) suwuklygy gözegçilikde saklamak we örtügi goramak üçin elastik möhürleýji elementleri bolan aşaky gural.(IE Aýrylyşýan gural ...
  Koprak oka
 • Meýdanda dürli deşikli ýaraglar nähili ulanylýar?

  Meýdanda dürli deşikli ýaraglar nähili ulanylýar?

  Adaty guýularda buraw edilende, agyr diwarly önüm gaplary goýulýar we sementlenýär.Bu agyr möhür, suw howdanyndaky suwuklyklaryň guýynyň içine baryp bilmezligi üçin edilýär.Soňra önümçilige başlamagyň wagty gelende, örtük we sement arkaly deşikler bolmaly.Bu deşikler ...
  Koprak oka
 • “Vigor” “Crossover” -i müşderilerimize ýetirýär.

  “Vigor” “Crossover” -i müşderilerimize ýetirýär.

  Spesifikasiýa: CROSSOVER 4 1/16 ″ 10K PSI X 2 1/16 ″ 10K PSI API 6A STANDART, H2S HYZMATY BAHALANAN.CROSSOVER 90DEGREE ELBOW 2 1/16 ″ X 2 1/16 ″ 10K PSI APL 6A STANDARTY.H2S HYZMATY BAHASY“Vigor” topary müşderiniň standartlaryna laýyklykda önümleri öndürýär ...
  Koprak oka
 • Guýyny gutarmak prosesinde eräp bolýan frak wilkalarynyň maksady näme?

  Guýyny gutarmak prosesinde eräp bolýan frak wilkalarynyň maksady näme?

  Bu frak wilkalary, gidrawliki döwülmegi ýeňilleşdirmek we nebit-gaz guýularynyň işini optimallaşdyrmak üçin guýyny gutarmak çözgütlerinde ulanylýar.Aşakda gowy gutarnykly çözgütler wagtynda ulanylýan eräp bolýan wilkalaryň käbir maksatlary bar: Zonal izolýasiýa: Gowy tamamlananda bu frak wilkalary ar ...
  Koprak oka
 • Eräp bolýan frak wilkalary nähili işleýär?

  Eräp bolýan frak wilkalary nähili işleýär?

  Nebit we gaz guýularyndaky gidrawliki döwük amallarynda ereýän köpri wilkalary ýa-da eräp bolýan frak toplary diýlip hem bilinýän eräp bolýan frak wilkalary ulanylýar.Bu wilkalar döwük wagtynda guýynyň dürli bölümlerini izolirlemek üçin niýetlenendir we köp döwük döretmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • “Vigor Polished Rods” müşderilerimize gowşurmaga taýyn.

  “Vigor Polished Rods” müşderilerimize gowşurmaga taýyn.

  Spesifikasiýa: 1-1 / 4 ”SÖOLDGÜLI RODLAR, L = 22 FT. müşderilerimizden.Inereneriň seresaplylyk bilen gözden geçirmeginden soň, harytlar biziň elimize berilmäge doly derejede laýyk ...
  Koprak oka
 • Vigor sorujy taýagyň barlagy tamamlandy we müşderilerimize iberilmäge taýyn.

  Vigor sorujy taýagyň barlagy tamamlandy we müşderilerimize iberilmäge taýyn.

  Spesifikasiýa: SUCKER ROD, 3/4 ″ X 25 ′ UZAK, API GRADE D, SLIMHOLE CLASS T COUPLING Sucker Rod önümçiligi tamamlap, Vigor QC toparynyň barlagy we müşderiniň üçünji tarap barlagy bilen tamamlanandan soň, iberiş müşderiniň islegini doly kanagatlandyryp bildi. talaplary.N ...
  Koprak oka
 • Ilkinji ýakymly hyzmatdaşlykdan soň, müşderi harytlaryň ikinji partiýasy barada çalt razy boldy.

  Ilkinji ýakymly hyzmatdaşlykdan soň, müşderi harytlaryň ikinji partiýasy barada çalt razy boldy.

  Ilkinji ýakymly hyzmatdaşlykdan soň, müşderi harytlaryň ikinji partiýasy barada çalt razy boldy.“Vigor” önümleriniň bu topary henizem müşderiniň ülňülerine laýyklykda öndürilýär we barlanýar we bu harytlar toplumy şu gün resmi taýdan müşderimize iberiler.Howpsuzlyk Don boýun ...
  Koprak oka
 • Vigoryň AS1X gaplaýjysy näme?

  Vigoryň AS1X gaplaýjysy näme?

  AS1X Packer mehaniki taýdan alynyp bilinýän gaplaýjylaryň iň köp görnüşli we islendik önümçilik programmasynda ulanylyp bilner.Bu gaplaýjy, çuň ýa-da ýalpak guýulýan nasoslarda ýa-da akýan guýularda bejermek, synag etmek ýa-da sanjym etmek üçin amatlydyr.Bu gaplaýjy b ...
  Koprak oka
 • Deňiz bürünç nasos wilka toplary Vigoryň müşderisine iberildi.

  Deňiz bürünç nasos wilka toplary Vigoryň müşderisine iberildi.

  Aýratynlygy: 2-7 / 8 ″, Deňiz bürünç Vigor ýene-de müşderilere ýokary hilli önümler we iň gowy hilli hyzmat hödürleýär.Sargyt ýerine ýetirilende, buýrugyň ýerine ýetirilişi barada müşderiler bilen işjeň aragatnaşyk saklaýarys we önümçilik suratlaryna we wideolaryna seslenme berýäris ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7