• head_banner

“Vigor” Ultron Composite köpri wilkasy CNPC-iň demirgazyk-günbatar bazasynda üstünlikli ulanyldy

“Vigor” Ultron Composite köpri wilkasy CNPC-iň demirgazyk-günbatar bazasynda üstünlikli ulanyldy

Galyberse-de, Hytaýyň Fu okrugy, CNPC-iň demirgazyk-günbatar bazasyndaky birnäçe gorizontal guýuda VIGOR-nyň Ultron kompozit frak wilkalary üstünlikli ulanyldy.

habarlar (1)

Meýdan programmasy, VIGOR-yň Ultron Composite Frac Plug-yň gowy burawlaýyş ukybynyň bardygyny, meýdan işiniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrandygyny we iş çykdajylaryny tygşytlandygyny görkezdi.Bu köpri wilkasynyň işlenip düzülmegi we ulanylmagy adaty däl suw howdanlarynyň netijeli ösmegi üçin möhümdir.

Freze wagty köpri wilkasynyň işleýşine baha bermek üçin esasy görkezijilerden biridir we iň içgin deňeşdirip boljak parametrdir.“Vigor” -yň “Ultron Composite” köprüsiniň dizaýny we önümçilik prosesi täze dizaýn we material shemany birleşdirýär we ortaça degirmen wagty 5-8 min.Adaty birleşdirilen wilkalar, şeýle hem, gyralary we gysgyçlary tutup bilýär, bu bolsa wilkanyň gapdalda ýerleşmegine ýa-da ýapylmagyna sebäp bolýar.Ilki bilen metal çyzgylar bilen birleşdirilen wilkalar guýyda köp mukdarda galyndy galdyrýar, bu bolsa degirmen amallaryny has çylşyrymly, uzyn we gymmat düşýär.

habarlar (2)
“Vigor” -yň “Ultron Composite” köprüsini ulanmak bilen geçirilen işde diňe bir köpri wilkasynyň degirmen wagty has gysga we netijeliligi has ýokary bolman, eýsem ähli guýy işiniň täsiri hem optimallaşdyrylýar, guýynyň ýuwulýan wagty has gysga, gezelenç wagty peseldi we işiň netijeliligi ýokarlandy.“Vigor” -yň “Ultron Composite” köprüsi degirmen wagtynda az galyndy öndürýärkä, aýyrmak wagty has gysga bolýar.Mundan başga-da, BHA we buraw biti ýaly gurallaryň bütewiligi has gowşak aşgazan we birleşdirilen materiallaryň buraw bitine täsiri sebäpli has kepillendirilýär.

habarlar (3)

“Ultron Composite Frac Plug bu sebite hakykatdanam peýdaly bolar, bu ýerdäki guýularyň temperaturasynyň 135 over-dan ýokarydygyny hemmeler bilýär, şol bir wagtyň özünde iş basyşy 65Mpa-dan ýokary, bu ýerde diňe käbir çoýun demir fişleri işleýär, ýöne olar kyn. burawlaň we çuň guýular üçin köp çykdajy ediň.Şeýlelik bilen, “Ultron Full Composite Frac Plug” ýakyn wagtda bu ýerdäki bazar görnüşini hökman üýtgeder diýip pikir edýärin. ”Demirgazyk-günbatar bazadaky CNPC inereneri jenap Jia aýtdy.

“China Vigor Drilling Oil Tools and Equipment Company Limited” 2008-nji ýylda döredildi. “Vigor” Hytaý bazaryndaky gurallary halkara bazaryna hödürlän ilkinji toparlaryň biridir.“Vigor” ýokary tehnologiýaly nebit we gaz çukury we tamamlaýyş gurallaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Meýdan işlerinde berk bilim we tejribe, in engineeringenerçilik toparynyň doly goldawy we ýokary önümçilik netijeliligi bilen Vigor ABŞ, Kanada, Kolumbiýa, Braziliýa, Italiýa, Norwegiýa, belli halkara kompaniýalary bilen dünýäde durnukly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy, BAE, Oman, Müsür we Nigeriýa.Hil, çykdajylary tygşytlamak we täzelik Vigoryň iş pelsepesiniň esasy gymmatlyklarydyr.


Iş wagty: 12-2019-njy aprel