• head_banner

Perforasiýa ýaraglary

 • Ildumşak buraw tygşytlaýjy sub Lift Sub üçin Rotart Subs

  Lift Sub

  “Lift Sub” buraw pudagynda agyr göteriji ýaraglary göteriji mehanizmler, enjam liftleri, çyzgy ýa-da howa göteriji ýaly ýokary göteriji mehanizmler arkaly götermek üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjamdyr.Bu enjam buraw işleriniň dowamynda netijeli we ygtybarly göteriş amallaryny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

  Güýçli perforasiýa ýaraglary, ýokary mehaniki aýratynlyklary bilen tanalýar, olary gaýa we toprak ýaly kyn materiallary burawlamak üçin amatly edýär.Bu ýaraglar dürli buraw zerurlyklaryny kanagatlandyryp, dürli ululykda we konfigurasiýada bolýar.“Lift Sub” bu dürli ýarag görnüşlerini ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, deşikli ýarag bilen göteriş mehanizminiň arasynda üznüksiz baglanyşyk üpjün edýär.

  “Lift Sub” -yň bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň iň standart görnüşleri bilen utgaşmagy ony operatorlar üçin köpugurly we elýeterli görnüşe öwürýär.Ol götermek prosesiniň dürli görnüşli ýaraglar üçin köp ýöriteleşdirilen lift enjamyna maýa goýmazdan, netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

 • Uzyn perforasiýa ýaragy

  Uzyn perforasiýa ýaragy

  Uzyn perforasiýa ýaraglary, gowy mehaniki öndürijilik, ýokary temperatura we basyşa garşylyk aýratynlyklary bilen ýokary güýçli garyndy polat turbalardan ýasalýar.

  “Vigor Regular Long Perforating Gun System”, güýçlendiriji-güýçlendiriji baglanyşyklary ulanyp, turba geçiriji amallarda işlemek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, özleşdirilende simli perforasiýa üçin ulanylyp bilner.

  “Vigor Regular Long Perforating Gun” hakda soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 • Adaty gysga perforasiýa ýaragy

  Adaty gysga perforasiýa ýaragy

  Güýçli perforasiýa ýaraglary, güýçli mehaniki öndürijilik, ýokary temperatura we basyşa garşylyk, uzynlyk, tapgyr derejesi we atyş dykyzlygy aýratynlyklary bilen ýokary güýçli garyndy polat turbalardan ýasalýar, müşderiniň islegi boýunça elýeterlidir.

  Biziň yzygiderli perforasiýa ýaraglarymyz, bazardaky iň meşhur perforasiýa ulgamy we aşaky partlaýjy maddalar bilen utgaşýan slanes gazy we slanes ýagy köp basgançakly we ajaýyp iş amallary üçin giňden ulanylýar, müşderi bukjanyň satuwy barada hiç wagt alada etmeli bolmaz.

 • Gowy ulanmak üçin burawlamak üçin iň ýokarky bölüm

  Top Sub

  Top Sub, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän atyş kellesini ýa-da VIGOR perforasiýa ýaragyna çalt üýtgetmek üçin ulanylýar.

  Perforasiýa ýaragynyň ýokarky bölegi, ýokary hilli we durnukly nebit guýulýan perforasiýa guraly bolup, nebit guýularynyň deşilmeginiň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler we şeýlelik bilen nebit guýularynyň önümçiligini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Onuň takyk dizaýny we ygtybarly öndürijiligi ony nebit guýusynyň perforasiýasynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.

 • Nebit we gaz guýulary üçin Tandem Sub

  Tandem Sub

  Tandem Sub, ýokary mehaniki häsiýetli we dürli ululykda elýeterli, şeýle hem bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň adaty görnüşlerine laýyk gelýän VIGOR perforasiýa ýaraglarynyň arasynda birikmek üçin ulanylýar.

 • Dürli ululykdaky aşaky sub

  Aşakdaky bölüm

  “Bottom Sub”, ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolan we dürli ululykda bar bolan, şeýle hem bazardaky ýaragly perforasiýa görnüşlerine laýyk gelýän möhürlemek we ugrukdyrmak funksiýasy üçin VIGOR perforasiýa ýaragynyň soňunda ulanylýar.

 • Subokary mehaniki aýratynlyklary bilen sub-da baglaň

  Sub baglaň

  “Tie Down Sub” ýokary mehaniki häsiýetlere eýe we dürli ölçeglerde elýeterli, şeýle hem deşilen ýaraglaryň iň adaty görnüşlerine laýyk gelýän, ýüklenen perforasiýa ýarag gurnamalaryny sapaklardan we ýarag ýygnamakdan goramak üçin howpsuzlyk enjamydyr. bazary.

  Deşikli ýarag seriýaly birleşdiriji, nebit gözlemek we öndürmek üçin ulanylýan esasy garnituradyr.Onuň wezipesi, deşikli perforasiýa işini amala aşyrmak üçin perforasiýa ýaragyny beýleki turbalar bilen birleşdirmek.Aşakda önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy bar.

 • VIGOR adresli kommutasiýa ulgamy

  VIGOR adresli kommutasiýa ulgamy

  “Vigor Addressable Switch System”, üýtgeşik wyklýuçatel tanamak programmasyny, aýratyn aragatnaşyk kodlaryny we saýlama perforasiýa amalyny üpjün etmek üçin dolandyryş panelinden çykýan buýruklary ulanýan perforasiýa dolandyryş tehnologiýasynyň täze görnüşidir.“Switch” bir gezek ulanylýan we polýarlygy tapawutlandyrýan, yzygiderli atyş gözegçiligini üpjün edýär, esasan gorizontal guýy köp basgançakly saýlama perforasiýa işi üçin ulanylýar.

  Wyklýuçateldäki guýynyň temperaturasynyň we ot alma naprýa .eniýesiniň üýtgemegi, tutaşdyrmak prosesinde faceerüsti dolandyryş panelinde hakyky wagtda görkezilip bilner.

  Salgyly ulgamymyz, adaty basyş wyklýuçateli bilen deňeşdirilende, perforasiýa amalyny has ygtybarly, has ygtybarly we has durnukly edýär.

  Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Soonakynda soraglaryňyzy kabul etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.