• head_banner

Önümler

 • Dartyş

  Dartyş

  Dartgynlyk, açyk deşik ýazylanda ölçelmeli zatlaryň biridir.
  Dartyş bölümi guralyň iki ujunda eksenel ugurda hereket edýän dartyş we gysyjy güýçleri ölçemek üçin ulanylýar.
  Hasaba alyş döwründe dykylan ýa-da päsgelçilikli gural setirlerini ir ýüze çykarmagy ýeňilleşdiriň, ulgam üçin duýduryş maglumatlary beriň we gyssagly çäreleri görüň.
  “Vigor's Tension Sub” ýa-da beýleki degişli gurallar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin öwrenmek üçin elmydama biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  “Vigor” -yň Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV), köp sanly açyk aýlanyşykly täze nesil guraly bolup, buraw suwuklygynyň akym ýoluny setiriň ID-sinden üýtgedýän bir top damjasy bilen çäklendirilmedik “açyk” we “öçürip” bolýar. (aýlanyp geçmezlik) ýatyrylmagyna (aýlanyp geçmek).

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV) to

  1. Kislota we sement süýümi dakylanda we sanjylanda aşaky deşik buraw gurnamalaryny goraň
  2.Güýçleri arassalamak, esasanam uzaldylan we gorizontal guýular üçin amatly
  3. Deşik ulaldylanda gaýtadan dikeldiş tizligini ýokarlandyryň
  4. Koring wagtynda deşikleri arassalamak we çip arassalamak

 • Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly

  Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly

  Elektro-gidrawlik sazlaýyş guraly himiki energiýanyň ýerine elektrik çeşmesi hökmünde elektrik energiýasyny alýar, çäkli giňişlikde elektrik çeşmesiniň çäklendirilmeginiň bökdençligini kesýär we elektrik energiýasynyň, gidrawlik energiýasynyň we möhürleýiş güýjüniň öwrülmegine düşünýär.

  Asyl “yzyna gaýtarylýan ýag bir taraplaýyn klapan enjamy” dizaýny, derrew iş ýagdaýyny dikeltmek, üznüksiz işlemegi üpjün etmek, tehniki hyzmatyň ýygylygyny we çykdajylaryny azaltmak we partlaýjy maddalaryň umumy çalşylmagy üçin ygtybarly kepillik bermek.

 • Demir köpri wilkasy

  Demir köpri wilkasy

  Döküm demir köpri wilkasy, aňsat burawlamak we gazmalarda ýerleşdirmek üçin döredilen gaty çydamly we ygtybarly guraldyr.

  Ykjam ululygy ulanmagy amatly edýär, demir süýşmek dizaýny bolsa ygtybarly we durnukly laýyklygy üpjün edýär.

  Singleeke möhür elementi we metal ätiýaçlyk halkalary ýokary möhürleme öndürijiligini üpjün etmek, berk we syzdyryjy baglanyşygy üpjün etmek üçin bilelikde işleýär. 2 3/8 “20” aralygynda bolup biler Cast Cast Iron Bridge Plug giň gerim üçin amatlydyr örtük programmalary.

  Iki turbany birikdirmeli ýa-da elektrik kabellerini işletmeli bolsaňyz, bu köpri wilkasy üstünlikli gurmak üçin möhüm guraldyr.

  Çydamlylygy we ygtybarlylygy bilen, Cast Iron Bridge Plug, ähli zerurlyklaryňyz üçin tygşytly çözgütdir.

 • EZ-Perf bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy

  EZ-Perf bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy

  “Vigor EZ-Perf” bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamy, has çalt we ygtybarly perforasiýa amallaryny ýerine ýetirmek we ýerine ýetirmek üçin niýetlenendir, müşderilerimize çykdajy we wagt tygşytlamak üçin peýdaly, ulgamymyz bazardaky ähli wyklýuçateller bilen utgaşýar.

  Saraglar bilen subsleriň arasyndaky simsiz baglanyşyk, meýdan amallary wagtynda simleriň döremek töwekgelçiligini we zyýanyny azaldar.

  Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň islegine görä öňünden simli bir gezek ulanylýan ýaraglar bilen üpjün edýäris, in engineenerler meýdana eltmezden ozal öýde partlaýjy maddalary we wyklýuçatelleri geýmeli bolarlar.

  Müşderilere bir gezek ulanylýan perforasiýa ýarag ulgamymyz bilen işlemek üçin adaty partlaýjy enjamyň ýerine elektro-gidrawlik sazlaýyş guralymyzy saýlamagy maslahat berýäris, bu kombinasiýa iň ýokary netijeliligi üpjün eder.

 • AS1X alyp bolýan gaplaýjy

  AS1X alyp bolýan gaplaýjy

  “Vigor” -dan öndürilen AS1X mehaniki önümçilik gaplaýjylary, tamamlamak üçin amatly guraldyr.
  AS1X modeli guraly möhürlemek üçin uzalýar we gysylýar we guralyň möhürlenmegi we açylmagy üçin diňe dörtden bir öwrümi saga öwürmeli.
  AS1X modelinde AS1X dürli çylşyrymly guýy şertleri üçin amatly rezin dizaýny ulanylýar, eger AS1X gaplaýjymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 • Ildumşak buraw tygşytlaýjy sub Lift Sub üçin Rotart Subs

  Lift Sub

  “Lift Sub” buraw pudagynda agyr göteriji ýaraglary göteriji mehanizmler, enjam liftleri, çyzgy ýa-da howa göteriji ýaly ýokary göteriji mehanizmler arkaly götermek üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjamdyr.Bu enjam buraw işleriniň dowamynda netijeli we ygtybarly göteriş amallaryny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

  Güýçli perforasiýa ýaraglary, ýokary mehaniki aýratynlyklary bilen tanalýar, olary gaýa we toprak ýaly kyn materiallary burawlamak üçin amatly edýär.Bu ýaraglar dürli buraw zerurlyklaryny kanagatlandyryp, dürli ululykda we konfigurasiýada bolýar.“Lift Sub” bu dürli ýarag görnüşlerini ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, deşikli ýarag bilen göteriş mehanizminiň arasynda üznüksiz baglanyşyk üpjün edýär.

  “Lift Sub” -yň bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň iň standart görnüşleri bilen utgaşmagy ony operatorlar üçin köpugurly we elýeterli görnüşe öwürýär.Ol götermek prosesiniň dürli görnüşli ýaraglar üçin köp ýöriteleşdirilen lift enjamyna maýa goýmazdan, netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

 • Aýrylyp bilinýän frak wilkasy

  Aýrylyp bilinýän frak wilkasy

  “Mirage ™ Dissolvable Frac Plug” ýokary gorizontal we wertikal guýularyň basgançaklarynda wagtlaýyn zona izolýasiýasy üçin ygtybarly, çydamly we tygşytly dizaýny üpjün etmek üçin ýokary güýçli eräp bilýän materialdan peýdalanýar.
  “Mirage ™ eräp bolýan frak wilkalary” 100% eräp bilýän materialdan gurlupdyr.Belli bir aşaky talaplary kanagatlandyrmak üçin patent bilen üstünlikli dizaýn.“Mirage ™ Dissolvable Frac Plug” ýokary we pes temperatura guýusy üçin adaty şor we hatda süýji suw şertlerinde ajaýyp izolýasiýa öndürijiligini we ygtybarly dargamagyny kepillendirýär.

 • Kompozit frak wilkasy

  Kompozit frak wilkasy

  “Ultron Composite Frac Plug” aňsat burawlanan täze ýokary güýçli birleşme materialy ulanýar we buraw çipi aňsatlyk bilen alynýar.

  Süýşmek, burawlamak we üwemek üçin aňsat, müşderimiz üçin iş wagtyny we goşmaça çykdajylary azaldyp bilýän özboluşly dizaýn bilen birleşdirilen material ulanýar.

  Kombinirlenen konus-egin gorag gurluşy dizaýny, reziniň möhürleýiş işini üpjün edip biler.

 • ProGuide ™ seriýasy Gyro Inclinometr

  ProGuide ™ seriýasy Gyro Inclinometr

  “Vigor ProGuide Series Gyro Inclinometer” takyk we takyk ölçegleri üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýasyny ulanýan iň täze enjamdyr.

  Bu ýapgyt, elektrik togunyň päsgelçiliksiz işlemegi üçin döredilip, uzak ýa-da ýaramaz şertlerde ulanmak üçin amatly bolýar.

  Awtomatiki düzediş aýratynlygy, inclinometriň wagtyň geçmegi bilen takyklygyny saklamagyny üpjün edýär, 1% -den az mukdarda bolsa, ýagdaýdaky kiçijik üýtgeşmeleriň hem takyk ýazylmagyny kepillendirýär.

  100,000 sagada çenli hyzmat möhleti we aşa ýokary çydamlylygy bilen, Vigor ProGuide Series Gyro Inclinometer, işinde wagt, kynçylyk we aladalary tygşytlamak isleýän her bir adam üçin ygtybarly maýa goýumdyr.

  In engineener, gözlegçi ýa-da gözlegçi bolsaňyzam, bu inlinometr takyk ölçegleri we maglumatlary ýygnamagy üpjün etmek üçin möhüm guraldyr.

 • Uzyn perforasiýa ýaragy

  Uzyn perforasiýa ýaragy

  Uzyn perforasiýa ýaraglary, gowy mehaniki öndürijilik, ýokary temperatura we basyşa garşylyk aýratynlyklary bilen ýokary güýçli garyndy polat turbalardan ýasalýar.

  “Vigor Regular Long Perforating Gun System”, güýçlendiriji-güýçlendiriji baglanyşyklary ulanyp, turba geçiriji amallarda işlemek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, özleşdirilende simli perforasiýa üçin ulanylyp bilner.

  “Vigor Regular Long Perforating Gun” hakda soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 • ESP gaplaýjy

  ESP gaplaýjy

  “Vigor” -dan “ESP Packer”, elektrik nasos öndürmek guýulary üçin ýörite döredilen gidrawlik toplumdyr.
  Üç setirli konfigurasiýasy bilen, nebit we gaz çykarmak amallary üçin ösen netijeliligi we öndürijiligi hödürleýär.
  Gidrawlik sazlaýyş mehanizmini ulanyp, ESP Packer korpus bilen turbanyň arasynda ygtybarly we ygtybarly möhüri üpjün edýär, syzmagyň öňüni alýar we elektrik nasos ulgamynyň işleýşini gowulandyrýar.
  “Vigor” tarapyndan üpjün edilen bu ösen gaplaýyş tehnologiýasy, elektrik nasos öndürýän guýularyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp, operatorlara önümçilik proseslerini gowulandyrmak üçin ygtybarly çözgüt hödürleýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2