• head_banner

Ildumşak buraw tygşytlaýjy sub Lift Sub üçin Rotart Subs

Lift Sub

“Lift Sub” buraw pudagynda agyr göteriji ýaraglary göteriji mehanizmler, enjam liftleri, çyzgy ýa-da howa göteriji ýaly ýokary göteriji mehanizmler arkaly götermek üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen enjamdyr.Bu enjam buraw işleriniň dowamynda netijeli we ygtybarly göteriş amallaryny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

Güýçli perforasiýa ýaraglary, ýokary mehaniki aýratynlyklary bilen tanalýar, olary gaýa we toprak ýaly kyn materiallary burawlamak üçin amatly edýär.Bu ýaraglar dürli buraw zerurlyklaryny kanagatlandyryp, dürli ululykda we konfigurasiýada bolýar.“Lift Sub” bu dürli ýarag görnüşlerini ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, deşikli ýarag bilen göteriş mehanizminiň arasynda üznüksiz baglanyşyk üpjün edýär.

“Lift Sub” -yň bazardaky perforasiýa ýaraglarynyň iň standart görnüşleri bilen utgaşmagy ony operatorlar üçin köpugurly we elýeterli görnüşe öwürýär.Ol götermek prosesiniň dürli görnüşli ýaraglar üçin köp ýöriteleşdirilen lift enjamyna maýa goýmazdan, netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Ulanylýan deşikli ýaragyň diametri: 3 dýuýmdan 6 dýum
Iň ýokary ýük göterijiligi: 5000 funt
Işleýiş temperatura diapazony: - 40 ℉ 180 ℉

Haryt amaly senarisi

Deşikli ýarag göteriji bogun, nebit we gaz pudagyndaky perforasiýa işine degişlidir.Bu önüm deşikli ýarag bilen buraw turbasyny birikdirmek üçin ulanylýar, şonuň üçin deşilen ýarag deşikden aşak süýşüp, guýynyň diwaryny deşip biler.

niýetlenen:
Deşikli inersenerler, nebit we gaz öndürýän kärhanalaryň tehnikleri, nebit-gaz pudagynyň işgärleri we ş.m.

ulanmak usuly:
Boguny götermek üçin deşikli ýarag ulanylanda, ilki bilen ony buraw turbasyna düzediň.Soňra perforasiýa ýaragyny boguna salyň we aýlaw bilen gulplaň.Soňra buraw turbasyny we perforasiýa ýaragyny perforasiýa zerur bolan çuňluga çykaryň.Deşikli amal gutarandan soň, deşikli ýaragy öňki ýagdaýyna çykaryň we buraw turbasyndan çykaryň.

Önümiň gurluşy

Deşikli ýaragyň göteriji bogun üç bölekden durýar: ýokarky interfeýs, aşaky interfeýs we orta birleşdiriji çybyk.Upperokarky interfeýs we aşaky interfeýs degişlilikde buraw turbasy we perforasiýa ýaragy bilen baglanyşdyrylýar we orta birleşdiriji çybyk ikisini birleşdirmekde rol oýnaýar.Önüm çalt sökülip we ýygnalyp bilinýän sapakly baglanyşygy kabul edýär.

Material giriş

Deşikli ýaragyň göteriji bogunlary, ýokary könelişme garşylygy we ýokary güýji bolan ýokary güýçli garyndy polatdan ýasalýar.Şol bir wagtyň özünde önümiň üstü poslama we okislenmä garşy durmak üçin hrom bilen örtülendir.

Gysgaça aýdylanda, perforasiýa ýaragynyň göteriji bogun, durnukly öndürijiligi we oňat ulanylmagy bilen nebit-gaz pudagynda möhüm perforasiýa gurallaryndan biridir.Bu önüm inersenerlere perforasiýa netijeliligini we iş howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Tehniki parametr

Sub OD

Sapagyň görnüşi

Baglanyşyk

2"

1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

Guty sapagy

2-7 / 8 "

2-3 / 8 "-6Acme-2G

3-1 / 8 "

2-3 / 4 "-6Acme-2G

3-3 / 8 "

2-13 / 16 "-6Acme-2G

4-1 / 2 "

3-15 / 16 "-6Acme-2G

7"

6-1 / 4 "-6Acme-2G

* Dürli ululykdaky haýyş boýunça


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň