• head_banner

Subokary mehaniki aýratynlyklary bilen sub-da baglaň

Sub baglaň

“Tie Down Sub” ýokary mehaniki häsiýetlere eýe we dürli ölçeglerde elýeterli, şeýle hem deşilen ýaraglaryň iň adaty görnüşlerine laýyk gelýän, ýüklenen perforasiýa ýarag gurnamalaryny sapaklardan we ýarag ýygnamakdan goramak üçin howpsuzlyk enjamydyr. bazary.

Deşikli ýarag seriýaly birleşdiriji, nebit gözlemek we öndürmek üçin ulanylýan esasy garnituradyr.Onuň wezipesi, deşikli perforasiýa işini amala aşyrmak üçin perforasiýa ýaragyny beýleki turbalar bilen birleşdirmek.Aşakda önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy bar.


Haryt maglumatlary

Tiýaçlyk şaýlary

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Deşikli ýarag ulgamynyň bogunlary, adatça ýokary basyşda we ýokary temperaturada işe çydap bilýän ýokary güýçli garyndy polatdan ýasalýar.Önümiň agramy ýeňil, uzynlygy 3 fut we diametri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülýär, adatça 2,5 dýuýmdan 3 dýuým aralygynda.Işleýiş basyşy her inedördül metr üçin 10000-15000 funt aralygy, ýokary könelişme we poslama garşylyk.

Haryt amaly senarisi

Deşikli ýarag seriýaly birleşdiriji, adatça nebit gözleginde we önümçiliginde ulanylýar.Onuň wezipesi, deşikli perforasiýa işini amala aşyrmak üçin perforasiýa ýaragyny beýleki turbalar bilen birleşdirmek.Bu önüm nebit burawlamakda, aşaky gorizontal burawlamakda, gidrawliki döwmekde we perforasiýa amallarynda giňden ulanylyp bilner.

niýetlenen:
Bu önüm nebit gözleg we önümçilik pudagyndaky hünärmenler, şol sanda nebit inersenerleri, buraw işçileri, geologiki gözlegçiler we ş.m.

ulanmak usuly:
Birikdirijini berkitmek üçin deşikli ýarag ulanmak gaty ýönekeý.Ilki bilen, turba bilen berk baglanyşygyny üpjün etmek üçin birleşmäni ýerasty turbageçirijä salyň.Soňra deşikli ýaragy boguna salyň we talap edilişi ýaly düzediň.Ahyrynda, perforasiýa operasiýasy üçin taşlaýan ýaragy başlaň.

Önümiň gurluşy

Deşikli ýarag ulgamynyň birikdiriji kellesi, adatça, üç bölekden ybarat: aşaky bogun, aralyk korpus we ýokarky bogun.Aşaky bogun turba bilen, aralyk ýeňi deşikli ýaragy goldamak üçin ulanylýar we ýokarky bogun beýleki turbalar bilen birikdirilýär.Mundan başga-da, önümde berk baglanyşygy üpjün etmek we ýagyň syzmazlygy üçin birnäçe möhürleýji halkalar we ýüplük bölekleri bar.Bu gurluş dizaýny önümi gurnamagy we goldamagy aňsatlaşdyrýar we ýokary durnuklylyga we howpsuzlyga eýe.

Material giriş

Deşikli ýaragyň bogunlary, adatça ýokary güýçli, ýokary aşaga garşylygy we poslama garşylygy we ýokary basyşda we ýokary temperaturada işe çydap bilýän ýokary güýçli garyndy polatdan ýasalýar.Mundan başga-da, önümiň üstü poslamagyň öňüni almak üçin adatça poslama garşy örtük bilen bejerilýär

Tehniki parametr

Sub OD

Sapagyň görnüşi

Baglanyşyk (Talap boýunça)

2"

1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

Çeňňek

   

Guty

2-7 / 8 "

2-3 / 8 "-6Acme-2G

Çeňňek

   

Guty

3-1 / 8 "

2-3 / 4 "-6Acme-2G

Çeňňek

   

Guty

3-3 / 8 "

2-13 / 16 "-6Acme-2G

Çeňňek

   

Guty

4-1 / 2 "

3-15 / 16 "-6Acme-2G

Çeňňek

   

Guty

7"

6-1 / 4 "-6Acme-2G

Çeňňek

   

Guty

*Islege görä


 • Öňki:
 • Indiki:

 • önüm

  Sub OD

  Sapagyň görnüşi

  Baglanyşyk (Talap boýunça)

  2 ″

  1-11 / 16-8 STUB ACME-2G

  Çeňňek

  Guty

  2-7 / 8 ″

  2-3 / 8 ″ -6Acme-2G

  Çeňňek

  Guty

  3-1 / 8 ″

  2-3 / 4 ″ -6Acme-2G

  Çeňňek

  Guty

  3-3 / 8 ″

  2-13 / 16 ″ -6Acme-2G

  Çeňňek

  Guty

  4-1 / 2 ″

  3-15 / 16 ″ -6Acme-2G

  Çeňňek

  Guty

  7 ″

  6-1 / 4 ″ -6Acme-2G

  Çeňňek

  Guty

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary