• head_banner

Aşakdaky gurallar we gurallar

 • Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV)

  “Vigor” -yň Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV), köp sanly açyk aýlanyşykly täze nesil guraly bolup, buraw suwuklygynyň akym ýoluny setiriň ID-sinden üýtgedýän bir top damjasy bilen çäklendirilmedik “açyk” we “öçürip” bolýar. (aýlanyp geçmezlik) ýatyrylmagyna (aýlanyp geçmek).

  Çäklendirilmedik aýlanyş aýlaw klapany (UCBV) to

  1. Kislota we sement süýümi dakylanda we sanjylanda aşaky deşik buraw gurnamalaryny goraň
  2.Güýçleri arassalamak, esasanam uzaldylan we gorizontal guýular üçin amatly
  3. Deşik ulaldylanda gaýtadan dikeldiş tizligini ýokarlandyryň
  4. Koring wagtynda deşikleri arassalamak we çip arassalamak

 • ProGuide ™ seriýasy Gyro Inclinometr

  ProGuide ™ seriýasy Gyro Inclinometr

  “Vigor ProGuide Series Gyro Inclinometer” takyk we takyk ölçegleri üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýasyny ulanýan iň täze enjamdyr.

  Bu ýapgyt, elektrik togunyň päsgelçiliksiz işlemegi üçin döredilip, uzak ýa-da ýaramaz şertlerde ulanmak üçin amatly bolýar.

  Awtomatiki düzediş aýratynlygy, inclinometriň wagtyň geçmegi bilen takyklygyny saklamagyny üpjün edýär, 1% -den az mukdarda bolsa, ýagdaýdaky kiçijik üýtgeşmeleriň hem takyk ýazylmagyny kepillendirýär.

  100,000 sagada çenli hyzmat möhleti we aşa ýokary çydamlylygy bilen, Vigor ProGuide Series Gyro Inclinometer, işinde wagt, kynçylyk we aladalary tygşytlamak isleýän her bir adam üçin ygtybarly maýa goýumdyr.

  In engineener, gözlegçi ýa-da gözlegçi bolsaňyzam, bu inlinometr takyk ölçegleri we maglumatlary ýygnamagy üpjün etmek üçin möhüm guraldyr.